Term & Condition

เว็บไซต์พนันออนไลน์เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกมพนันต่าง ๆ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บ w99win.com ให้บริการเกี่ยวกับพนันออนไลน์โดยมีเงื่อนไข และข้อกำหนดที่ผู้ใช้จำเป็นต้องยอมรับ และปฏิบัติตามเพื่อความเป็นส่วนตัว และความปลอดภัยของทั้งผู้ใช้ และเว็บไซต์ ดังนั้น ข้อกำหนด และเงื่อนไขต่อไปนี้จะมีผลบังคับต่อทุกท่านที่เข้าใช้บริการของเว็บไซต์นี้

1. ความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ w99win.com มีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บรักษา และใช้งานตามกฎหมาย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง

2. ผลิตภัณฑ์และการบริการสำหรับใช้ส่วนบุคคล

เว็บไซต์ w99win.com นี้มีผลิตภัณฑ์ และบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล และสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ ดังนั้น การใช้งาน และการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ และบริการดังกล่าวถือเป็นการยอมรับ และยินยอมไม่นำข้อมูล หรือสิทธิส่วนบุคคลที่ได้รับผ่านผลิตภัณฑ์ หรือบริการดังกล่าวไปขาย หรือแจกจ่ายต่อส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะซับโดเมน หรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้ใช้ การละเมิดนโยบายนี้อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับโทษตามกฎหมายและ / หรือถูกปรับให้เรียกค่าเสียหายตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์

3. ความถูกต้องของข้อมูล

ความถูกต้องของข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความเชื่อถือ และความเชื่อมั่นของผู้ใช้ต่อบริการ หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นเว็บไซต์ w99win.com จึงมุ่งมั่นในการเก็บรักษา และปรับปรุงข้อมูลเพื่อให้มีความถูกต้อง และเป็นปัจจัยสำคัญในการให้บริการ เว็บไซต์จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้มีความถูกต้อง และเชื่อถือได้ก่อนที่จะเผยแพร่ หรือนำเสนอแก่ผู้ใช้ ข้อมูลจะถูกอัปเดตอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่ามีความสอดคล้องกับสถานะ และข้อมูลล่าสุด หากมีการอ้างอิง หรือนำข้อมูลจากแหล่งอื่น เว็บไซต์จะระบุแหล่งที่มาเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือในข้อมูล ข้อมูลจะถูกนำเสนออย่างชัดเจน และเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจของผู้ใช้ เว็บไซต์จะดำเนินการป้องกันข้อมูลจากการเข้าถึง หรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม เช่น การโจมตีด้านความปลอดภัย ผู้ใช้จะได้รับสิทธิในการแก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนตัวของตนเองตามต้องการ โดยปกติแล้วผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้ผ่านบัญชีผู้ใช้ของตน

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ เช่น ชื่อเว็บไซต์, เครื่องหมายการค้า, โลโก้, ซอฟต์แวร์, ระบบ, และเนื้อหาทั้งหมด จะเป็นทรัพย์สินของเว็บไซต์ หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าใช้งาน และใช้ประโยชน์จากเนื้อหา และบริการในเว็บไซต์เพียงอย่างเดียว โดยไม่มีสิทธิ์ในการคัดลอก, แก้ไข, แจกจ่าย, หรือใช้ทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ในเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์ การคัดลอก, การทำซ้ำ, หรือการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจะถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ละเมิด เว็บไซต์อาจมีการประกาศเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายลิขสิทธิ์ และการควบคุมทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ และผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ได้รับแจ้งเมื่อมีการใช้เนื้อหาดังกล่าว ผู้ใช้จะต้องสร้างบัญชีผู้ใช้เพื่อใช้บริการบางประเภท และจะต้องรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัย และความลับของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของตนเอง

5. การให้สิทธิ์อย่างจำกัด

เว็บไซต์ w99win.com สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบัญชีผู้ใช้ที่ละเมิดข้อตกลง และเงื่อนไข หรือที่พบว่ามีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสม หรือผิดกฎหมาย เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลบัญชีของผู้ใช้ ผู้ใช้อาจต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน หากข้อมูลที่ให้ไว้ไม่สอดคล้องหรือเป็นเท็จ เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการระงับ หรือยกเลิกบัญชีได้ ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาบัญชี และข้อมูลส่วนตัวของตนเอง และไม่ให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบแก่บุคคลอื่น การใช้งานบัญชีในทางที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อความเสียหาย และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบดูแลรักษาบัญชีของตนเองอย่างดี เว็บไซต์สงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชี หรือบริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องระบุเหตุผล การยกเลิกบัญชีอาจเกิดขึ้นเมื่อพบการละเมิดข้อตกลง หรือเงื่อนไข หรือเมื่อมีความคิดเห็นว่ามีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ใช้ หรือเว็บไซต์ การยกเลิกอาจทำได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6. การเชื่อมต่อกับเว็บไซด์ภายนอก

การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก หรือการใช้บริการที่เสนอโดยเว็บไซต์ภายนอกต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเว็บไซต์นั้น ๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินความเสี่ยง และความเป็นเจ้าของข้อมูลของเว็บไซต์ภายนอก ผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการ หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอก ผู้ใช้ต้องยอมรับ และปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดโดยเว็บไซต์ภายนอก รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบการใช้บริการ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยุติการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้ใช้ต้องรับทราบ และยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น ผู้ใช้ต้องทำการตรวจสอบ และยินยอมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ภายนอก และรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลอาจถูกเปิดเผยตามนโยบายดังกล่าว การใช้บริการ หรือการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ภายนอกอาจมีความเสี่ยง และผู้ใช้ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

7. คำเสนอแนะ

การใช้คำแนะนำ และข้อมูลที่ปรากฏในเว็บไซต์ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้บริการของเว็บไซต์ เว็บไซต์พนันมุ่งมั่นในการให้บริการคำแนะนำ และข้อมูลที่มีคุณภาพ และถูกต้อง เพื่อให้ผู้ใช้มีประสบการณ์การเล่นพนันที่ดีที่สุด และปลอดภัย เว็บไซต์จะมีข้อมูลการติดต่อที่ชัดเจนสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการสอบถาม หรือส่งคำร้องเรียน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้บริการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และประสานงานได้เหมาะสม